Astma on Top

Onderwerpen en sprekers

 

Plenair


Lichaamssignalen

Lotte van Oevelen, PMT-er
Nederlands Astmacentrum Davos

 

 

‘State of the art’ astma behandeling

Marieke Drijver - Messelink MSc. longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

De afgelopen jaren is het ernstig astma veld volop in ontwikkeling. Astma blijft een heterogeen ziektebeeld waarbij we steeds een beetje meer weten over onderliggende endotypes en daarbij passende behandelopties. Hoe onderscheiden we verschillende types astma en hoe zit het ook alweer pathofysiologisch? Waar kunnen we uit kiezen in de wereld van de biologicals? En hoe zit het met behandelopties voor die groep patiënten die niet voor een biological in aanmerking komt? Zijn ernstig astma en moeilijk behandelbaar astma nou echt zo makkelijk van elkaar te onderscheiden en hoe belangrijk zijn treatable traits? In deze plenaire sessie krijg je een overzicht van de actuele stand van zaken als het gaat om de behandeling van ernstig astma.

Leerdoelen n.a.v. deze plenaire sessie:
1. Je hebt kennis van de pathofysiologie van de verschillende endotypes astma
2. Je hebt kennis over de verschillende behandelmogelijkheden bij ernstig astma
3. Je kent het onderscheid tussen ernstig astma en moeilijk behandelbaar astma en de rol van treatable traits

 

Aanhoudende Lichamelijke Klachten bij astma (ALK)
Verstand van onbegrepen zaken  

drs. Harry Horsman, klinisch psycholoog
Radboudumc, Nijmegen

Astma is een longaandoening die veel impact kan hebben op het dagelijks leven. De mate van impact wordt echter niet alleen door de ernst van de astma zelf bepaald. De astmaklachten zijn voor veel mensen verschillend, maar de gevolgen in het dagelijks leven zijn net zo divers. De manier waarop iemand de eigen klachten waarneemt, hierop reageert, of op anticipeert bepaalt voor een groot deel hoeveel last er iemand uiteindelijk van ervaart. Bij een gedeelte van de astmapopulatie is er sprake van een suboptimale manier van omgaan met de astma, waardoor er een hogere mate van (ziekte)last, klachten, of een grotere beperking in het functioneren wordt ervaren dan o.b.v. de ziekte zelf verwacht mag worden. Deze klachten worden niet altijd herkend of begrepen, noch door patiënt, noch door de professional. Men spreekt ook wel van onbegrepen, of beter gezegd, aanhoudende lichamelijke klachten. Hoe herken je als professional de disfunctionele patronen, welke elementen spelen een belangrijke rol, hoe maak je onderscheid in verklaarde en onverklaarde klachten, en is dit noodzakelijk dan? Dit en meer komt aan bod in de plenaire lezing over het optimaliseren van welbevinden en functioneren bij onbegrepen klachten. Deze lezing wordt beschouwd als inleiding en basis voor de workshop met hetzelfde thema.

Leerdoelen:
Na de lezing
1. Heb je basiskennis van de belangrijkste theorieën en modellen binnen de psychologie m.b.t. Aanhoudende Lichamelijke
    Klachten (ALK) bij astma.
2. Heb je zicht op je eigen attitude m.b.t. ALK bij astma.
3. Heb je kennis van interventies om patiënten uit disfunctionele gedragspatronen te krijgen.MDO ernstig astma

Team NAD

U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op Astma on Top, een casus voor te bereiden om tijdens dit MDO te kunnen bespreken. 
U kunt uw casus sturen naar info@morganiseren.nl.

 

Yoghurt en Yoga

Elsa Gerretsen, fysiotherapeut
Nederlands Astmacentrum Davos

In het Nad wordt 1 x per week een yoga moment aangeboden waar patiënten zich voor kunnen aanmelden. De nadruk in deze yoga sessies ligt op de ademhaling. Voor veel patiënten is ademhaling iets wat ze tot nu toe geen positieve ervaring heeft opgeleverd. In de yoga proberen we op een indirecte manier, via de verschillende houdingen, de patiënten te laten ervaren wat het effect van een goede ademhaling tijdens beweging en in rust kan zijn. Een belangrijk aandachtspunt is dat de patiënten ervaren dat het niet het belangrijkste is dat ze precies uitvoeren wat er wordt gevraagd maar dat ze gaan ervaren waar hun grenzen liggen en hier ook naar gaan handelen. Leidraad is hierbij altijd de vloeiende ademhaling en niet hoe lang ze een oefening kunnen volhouden of hoever ze komen in een houding.

Leerdoelen:
- De deelnemer ervaart de invloed van een gereguleerde vloeiende ademhaling bij inspanning.
- De deelnemer ervaart het de rol die het diafgrama speelt bij de ademhaling en de rol die de rib mobiliteit hierbij speelt.

 

WORKSHOPS

 
Aanhoudende Lichamelijke Klachten bij Astma
Tools t.a.v. onbegrepen klachten         

drs. Harry Horsman, klinisch psycholoog
Radboudumc, Nijmegen

De workshop is een interactieve werkvorm waarmee je kennis maakt met het gevolgenmodel. Je leert om de gevolgen van de astmaklachten op verschillende domeinen in kaart te brengen. Je leert om disfunctionele gedragspatronen in kaart te brengen en bent in staat om samen met de patiënt een plan op te stellen om het eigen welbevinden en functioneren te optimaliseren. Je oefent om op gestructureerde wijze de belangrijkste elementen die hierbij een rol spelen te inventariseren en bespreekbaar te maken. Tevens maak je kennis met technieken om de patiënt inzicht te geven in eigen gezondheidsondermijnende gedragspatronen. Bovendien leer je om met de patiënt stappen te zetten in het doorbreken van deze patronen op weg naar een verbeterde fysieke en mentale gezondheid.

Leerdoelen:
Na de workshop
1. Ben je in staat om samen met de patiënt de belangrijkste in stand houdende factoren van aanhoudende lichamelijke klachten
    in kaart te brengen
2. Ben je in staat om disfunctionele gedragspatronen in een vicieuze cirkel te plaatsen.
3. Ben je in staat om de patiënt op een meerdimensionele manier naar zijn/haar eigen lichamelijke klachten te laten kijken en
    aanknopingspunten te bieden op weg naar een verbeterde gezondheid.

 

Psychomotorische therapie (PMT) bij astmarevalidatie

Melissa Chrisstoffer, psychomotorisch therapeut (PMT’er)
ZH ReHa (voorheen invaller bij het NAD)

Het hebben van astma brengt naast de fysieke uitdagingen ook uitdagingen op psychisch/emotioneel vlak: Hoe ga je om met de dingen die je wil maar niet (meer) kan? Hoe laat je hoofd en lijf weer samenwerken? Hoe voel je je lijf en draag je daar zorg voor? In de psychomotorische therapie wordt veel gewerkt met lichaamssignalen. Het is van belang deze lichaamssignalen waar te nemen, realistisch te interpreteren en te experimenteren met adequaat handelen. Door middel van ervarings- en lichaamsgerichte werkvormen wordt hieraan gewerkt. In deze workshop krijg je een beter beeld van wat PMT inhoudt en kan betekenen voor mensen met astma. Daarnaast ga je ook zelf de kracht van PMT ervaren.

Leerdoelen:
- Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers een beeld van wat psychomotorische therapie (PMT) is.
- Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers zelf ervaren wat de meerwaarde van PMT kan zijn in een
  astmarevalidatietraject.

 

Fysiotherapeutische problemen en oplossingen rondom Astma

Anne de Vries, MSc, fysiotherapeut
Nederlands Astmacentrum Davos

In deze workshop gaan we in op veel voorkomende problematiek op het gebied van de fysiotherapeut rond het astma. Denk aan: ademontregeling, pijnklachten, overmatig sputum, verminderde inspiratiekracht. Aan de hand van casuïstiek zal ik behandelmethodes laten zien en laten ervaren.

Leerdoelen:
- Na deze workshop ben ik op de hoogte van de mogelijkheden van de (long)fysiotherapeut op astmagebied
- Na deze workshop heb ik kennis van verschillende behandelmethoden die in de praktijk gebruikt kunnen worden en
  heb ik enkele hiervan ervaren.

 

Sessies door de sponsoren

FeNO sessie Meten is weten!

De hoeveelheid NO in de uitgeademde lucht meet de mate van ontsteking en zegt zo iets over het al dan niet bestaan van astma en de ernst ervan. De FeNO test kan voor diagnose en monitoring ingezet worden. Ervaar deze test zelf en hoor meer over de do’s en dont’s van Feno meten.


Ernstig Astma Quiz