Onderwerpen

Plenair

Welkom in het nieuwe NAD
Lous Rijssenbeek, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

Het NAD bestaat ruim 120 jaar en is gesticht als sanatorium voor Nederlandse tuberculose patiënten. Sinds 1950 staat astma centraal in het NAD en sinds 1996 ernstig en moeilijk te behandelen astma. Hooggebergte behandeling in het NAD wordt gezien als “Ad on” behandeling in nationale en internationale richtlijnen betreffende de diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstig astma. De combinatie van een prikkelarme omgeving, multidisciplinaire behandeling en precision medicine vormt een niet-medicamenteuze aanvulling op de steeds groeiende medicamenteuze behandel mogelijkheden.

Leerdoelen:
- Kennis over wat is zo speciaal is aan Davos dat er een Nederlands ziekenhuis is gevestigd.
- Kennis over ontwikkelingen in het nieuwe NAD


Hooggebergte behandeling en precision medicine

Lous Rijssenbeek, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

Hooggebergte behandeling kan een belangrijke rol spelen als het ondanks maximale behandeling niet lukt om het astma onder controle te krijgen voor patiënten met ernstig astma. In de huidige richtlijnen worden definities gegeven van ernstig en moeilijk te behandelen astma, daarbij worden duidelijke adviezen gegevens over onderzoek om tot de juiste diagnose te komen. In de praktijk blijkt dat minder eenvoudig te zijn. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarbij breder en meer op de multimorbiditeit van patiënten met ernstig astma wordt gefocust.

Leerdoelen:

- De vertaling van de richtlijnen over diagnostiek en behandeling van ernstig astma naar de praktijk.
- De rol van hooggebergte behandeling bij ernstig astma
- Kennis over de kenmerken van hooggebergte behandeling
- Wat is precision medicine en wat zijn treatable traits
- Wat is de meerwaarde en effectiviteit van hooggebergte behandeling


Atopisch syndroom
Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

Atopie, of het atopisch syndroom, is een aandoening waarbij een of meerdere ziektebeelden voorkomen; astma, constitutioneel eczeem en allergische rhinitis. Tijdens de plenaire sessie zullen de afzonderlijke ziektebeelden, de relatie tussen de ziektebeelden, het stellen van de diagnose en de behandeling uitgebreid aan bod komen.

Leerdoelen:
- Inzicht krijgen in het atopisch syndroom
- Inzicht krijgen in de behandeling van het atopisch syndroom


Werken op een Nederlandse berg in Zwitserland

Verpleegkundig team Nederlands Astmacentrum Davos

Tijdens deze kennismaking en rondleiding krijgen jullie een duidelijk beeld van wat de verpleegkundigen van het Nederlands Astmacentrum zoal doen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijks taken en bepaalde aandachtgebieden. We nodigen jullie uit om vragen te stellen gedurende het symposium. Natuurlijk zijn wij tijdens dit gesprek ook benieuwd naar wie jullie zijn.

Leerdoelen:
- De deelnemer ziet en ervaart wat de zorg in een specialistische kliniek inhoudt
- De deelnemers maken kennis en leggen hiermee een basis om vervolgcontact te vergemakkelijken


Yoghurt en Yoga
Elsa Gerretsen, fysiotherapeut
Nederlands Astmacentrum Davos

In het Nad wordt 1 x per week een yoga moment aangeboden waar patiënten zich voor kunnen aanmelden. De nadruk in deze yoga sessies ligt op de ademhaling. Voor veel patiënten is ademhaling iets wat ze tot nu toe geen positieve ervaring heeft opgeleverd. In de yoga proberen we op een indirecte manier, via de verschillende houdingen, de patiënten te laten ervaren wat het effect van een goede ademhaling tijdens beweging en in rust kan zijn. Een belangrijk aandachtspunt is dat de patiënten ervaren dat het niet het belangrijkste is dat ze precies uitvoeren wat er wordt gevraagd maar dat ze gaan ervaren waar hun grenzen liggen en hier ook naar gaan handelen. Leidraad is hierbij altijd de vloeiende ademhaling en niet hoe lang ze een oefening kunnen volhouden of hoever ze komen in een houding.

Leerdoelen:
- De deelnemer ervaart de invloed van een gereguleerde vloeiende ademhaling bij inspanning.
- De deelnemer ervaart het de rol die het diafgrama speelt bij de ademhaling en de rol die de rib mobiliteit hierbij speelt.

 

WORKSHOPS

Treatable traits
Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

Astma is een heterogene longziekte en kent meerdere endo/fenotypen. Ongecontroleerd astma kan door meerdere factoren (treatable traits) worden veroorzaakt; o.a. pulmonaal, extra-pulmonaal, omgevings- en gedragsfactoren. Deze workshop is erop gericht om het "one size fits all" principe te laten varen door middel van het identificeren van de treatable traits om zo inzicht te krijgen in een gepersonaliseerd behandelplan.

Leerdoelen:
- Inzicht krijgen in de treatable traits bij astma.
- Richting geven aan de behandelmogelijkheden van deze traits.

‘Lastige lieden bestaan niet……’
Harry Horsman, klinisch psycholoog
Nederlands astmacentrum Davos

Geen enkele patiënt staat ’s morgens op met het idee om lastig te zijn. Toch worden sommige patiënten als lastig ervaren. Het is moeilijk om de patiënt te begrijpen, het is moeilijk om afspraken te maken, of gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Waarom lukt het niet om met die ene patiënt een constructieve behandelrelatie aan te gaan? Wat maakt dat sommige patiënten zo lastig zijn in het contact? Vaak heeft dit te maken met de persoonlijkheid van de patiënt. In de workshop wordt uitleg gegeven over verschillende persoonlijkheidsstoornissen en -kenmerken en hoe deze van invloed zijn op de samenwerking met de patiënt. Er wordt ook stilgestaan bij de combinatie tussen de persoonlijkheid van patiënten en die van de professional. Er worden adviezen gegeven en vaardigheden geoefend hoe met stroeve behandelrelaties om te gaan.

Leerdoelen:
- Kennis opdoen over persoonlijkheidskenmerken en hoe deze de behandelrelatie beïnvloeden.
- Persoonlijkheidskenmerken herkennen en vaardigheden leren hoe hier adequaat mee om te gaan.


Effectiviteit van allergologisch saneren
Frank van Boven, Allergologie, gast-onderzoeker
Erasmus MC, Rotterdam

Tiny Rooijendijk, longverpleegkundige en stoppen roken coach
Huisartsenpraktijk Cuijk en ZZG zorggroep, Nijmegen

Belang van een gezonde woning, woongedrag. Waarom saneren van woning van belang kan zijn. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Meerdere uitlokkende factoren spelen een rol. Blootstelling aan allergenen kan een belangrijke factor zijn bij ontwikkeling van astma. Saneren richt zich op het beperken of wegnemen van de blootstelling. Rond het Millennium is een debat ontstaan over de klinische effectiviteit van saneren bij allergisch astma. In deze workshop gaan wij in op de laatste ontwikkelingen in dit debat. Strategieën van saneren staan hierbij centraal. In de Handleiding saneren van de V&VN wordt uitgegaan van totaal saneren.

Leerdoelen:
- Welke discussies spelen er rondom saneren.
- Welke uitgangspunten zijn van belang bij saneren.
- Strategieën van saneren en hun effectiviteit.
- Handleiding saneren en werkwijze met betrekking tot het saneringsadviesplan.


Ventileer! Laat je horen! Hoe ver kan ik, durf ik vandaag?
Stembevrijding en de biomechanicavan de ademhaling

Lieke Hoogland, Stembevrijder

Elsa Gerretsen, Fysiotherapeut
Nederlands astmacentrum Davos

Na een inleiding van de fysiotherapeut over de biomechanica van de ademhaling kijken we hoe we dit geleerde zelf kunnen toepassen/ervaren. In deze workshop ligt de nadruk op Stembevrijding. Stembevrijding is zingen, is experimenteren met je eigen stem: iedereen kan zingen en ….. dit zingen kan niet misgaan! Even energie opdoen, door aandacht voor de ademhaling en andere oefeningen. En dan het lichaam laten trillen door klanken te maken, jouw geluid.
Het werkt ontspannend én is heel gezond.